درباره ما


گروه معماری امین ترکان

923136aa-711e-494f-a549-e9bc1e08dcbb

امین ترکان

مدیر عامل

b5435c82-06ec-4086-979d-37bd6b3ea52a

هاله هنریار

معمار

memb

نگین موسوی

معمار

1ea8d82b-685d-48cc-900b-0876532dbab8

مهرسا فروغی

معمار

memb

مهران ساکنیان

مجری

memb

رضا ساوج

مجری

d979a176-ab6b-4ece-a02b-04175bb738e3

مجید سلطانی

معمار

memb

پروین هاوش

معمار

memb

سحر تمیم زاده

معمار